Praktische zaken

Abonnement bibliotheek

Wij bevelen voor uw kind een lidmaatschap van de openbare bibliotheek van harte aan. Hierbij is zowel het ‘met plezier lezen’ als het opzoeken en verwerken van informatie belangrijk. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis.

Actief burgerschap

Onder actief burgerschap wordt verstaan ‘het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen door leerlingen voor gemeenschapsbelangen binnen en buiten de school’. Onze school heeft hiermee een start gemaakt door met de kinderen te praten over de regels in en rond de school. Daarnaast stellen we af en toe een thema aan de orde om kinderen te informeren over de wijze waarop verantwoordelijkheid in de maatschappij geregeld is en welke rol zij zelf kunnen innemen. Actief burgerschap moet er toe leiden dat er een betere verbinding is tussen het dagelijks leven en de school. Het maakt het onderwijs aantrekkelijker en de leerlingen en ouders meer betrokken.

Avondvierdaagse

Veel kinderen van de Abacus lopen jaarlijks de avondvierdaagse van Huissen. Enkele ouderraadleden en een aantal leerkracht staan dagelijks langs de route met limonade en een traktatie om het wandelmoreel hoog te houden.

Bewegingsonderwijs/gym

Voor de gymlessen hebben de kinderen de volgende spullen nodig:

  • Groepen 1-3: ruimzittend broekje / T-shirt / gymschoenen
  • Groepen 4-8: sportkleding (geen lange broeken) sportsokken en sportschoenen

Tot en met groep 4 zitten de leerlingen bij elkaar in een kleedkamer. Vanaf groep 5 zitten de leerlingen in een aparte meisjes- en jongenskleedkamer. Leerkrachten komen alleen bij calamiteiten (zoals overdreven kabaal of ruzie) in de kleedkamer van het andere geslacht.

Buiten de schooluren

Een aantal speciale activiteiten vindt tijdens de schooluren plaats, een aantal daarbuiten. Er worden door tal van instanties (sport)evenementen georganiseerd. U kunt hierbij denken aan handbal, voetbal, schaken, dammen, e.d. Wij vinden het voor de kinderen erg leuk wanneer zij daaraan mee kunnen doen. Indien zo’n activiteit op de woensdagmiddag valt, willen de leerkrachten dit, indien mogelijk, wel begeleiden. Uitzondering is als wij met het hele team op die dagen een scholingscursus volgen. Uiteraard is de hulp van de ouders op die middagen ook van harte welkom. Wanneer dit soort activiteiten in het weekend of in de vakantie plaatsvinden, vinden we de begeleiding geen zaak meer van de leerkrachten, maar zullen ouders (natuurlijk wel in samenspraak met de school) voor de begeleiding dienen te zorgen. Verder willen wij u erop attent maken dat de verantwoordelijkheid voor deze buitenschoolse activiteiten buiten die van de leerkracht valt.

AVG

Verder worden er regelmatig foto’s en films gemaakt in de school. Deze zijn meestal voor eigen gebruik maar worden ook vaak gepubliceerd op de website of in een nieuwsbrief. Als u er bezwaar tegen hebt dat uw kind op foto’s, film of op de website van de school te zien is, dan vragen wij u dit schriftelijk te melden bij de schoolleiding.

Creatieve workshops

Er worden ‘crea-workshop’ georganiseerd met een divers aanbod aan technieken en disciplines. In een cyclus van drie middagen worden alle leeftijdsgroepen gemengd en assisteren ouders de leerkrachten. Leerlingen en ouders schrijven in op een activiteit naar keuze. Na afloop van elke cyclus worden alle werkstukken gepresenteerd aan de ouders, kinderen en andere belangstellenden.

Excursies

Voor excursies zijn wij doorgaans afhankelijk van de organiserende instellingen. Het vervoer naar de bestemming gebeurt soms met particulier vervoer. De verantwoordelijke leerkracht organiseert zelf het vervoer. Het bevoegd gezag heeft voor deze gelegenheid een verzekering afgesloten. Hiervoor hanteren we een veiligheidsprotocol dat voor belangstellenden op school ter inzage ligt.

Fietsenstalling

Hoewel wij over een grote fietsenstalling beschikken, is deze niet groot genoeg voor alle fietsen. Wij verzoeken u om, als dat enigszins mogelijk is, de kinderen lopend naar school te laten komen. Dus: het liefst lopen of met de fiets, maar liever niet met de auto. Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat de fietsen van de kinderen op eigen risico in de fietsenstalling staan. Wij kunnen niet voorkomen dat bij het spelen fietsen beschadigd kunnen raken.

Gevonden voorwerpen

Bent u iets kwijt? Op school staat er in het buitenverblijf een grijze bak met alle gevonden voorwerpen.

Sleutels en sieraden worden bij de receptie aan de haakjes gehangen.

Hoofdluis

De Luizenbrigade van de Abacus heeft voor u een presentatie gemaakt met alle praktische informatie over hoofdluis. Deze vind u hier.

Jeugdbladen

Traditiegetrouw krijgen de kinderen folders mee voor de bekende schooljeugdbladen. Dit gebeurt op verzoek van een aantal ouders. Uiteraard beslist u zelf of u een abonnement op een blad wil nemen.

Kunstmenu

Middels een ‘kunstmenu’ maken de leerlingen van alle groepen kennis met de disciplines drama, dans, beeldende kunst en audiovisuele technieken. De kinderen werken aan projecten en bezoeken voorstellingen. Ook museumbezoek hoort tot de mogelijkheden.

Logopedie

Op school is er een logopediste, Marion Rensen. Zij is door de gemeente Lingewaard aangesteld om de scholen te bezoeken. Zij doet op afspraak onderzoek en geeft eventuele verwijzingen.

Mobiele telefoons

Mobieltjes kunnen in bepaalde situaties erg handig zijn, maar soms ook erg storend. Dat geldt ook voor mobieltjes op school. Wij vinden het absoluut niet noodzakelijk dat onze leerlingen een mobiele telefoon mee naar school nemen. Immers als er iets bijzonders is mogen de kinderen, na toestemming van de leerkracht, gebruik maken van de telefoon van school. Daarnaast hebben we gemerkt dat met name in de hogere groepen kinderen elkaar ‘gek’ maken door te doen alsof je, wanneer je nog geen mobieltje hebt, uit het stenen tijdperk komt. Anderzijds kunnen er voor ouders bepaalde redenen zijn waarom het kind toch een mobieltje mee naar school neemt. Dan willen we wel een paar regels afspreken:

  1. Tijdens de lessen staat de telefoon uit, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor het kind bereikbaar moet zijn.
  2. Gaat de telefoon toch af, dan mag een van de ouders de telefoon de volgende dag bij de leerkracht ophalen. Op deze manier hopen we een drempel voor ‘misbruik’ op te werpen.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op school. Het ene jaar wordt er een groepsfoto gemaakt, het andere jaar hij individuele foto’s en eventueel een foto met broer of zus. U bent niet verplicht om de schoolfoto’s af te nemen.

Schoolkamp

In groep 8 wordt aan het einde van het schooljaar een vierdaags schoolkamp georganiseerd. De kosten voor het kamp bedragen rond de 100 euro. Het accent ligt vooral op het samen bezig zijn in de natuur en op culturele activiteiten.

Verjaardag leerkracht

Iedere leerkracht vier zijn of haar verjaardag op een tevoren geplande datum en organiseert voor die dag een aantal activiteiten voor de groep.

De leerkrachten vieren gezamenlijk hun verjaardagen in de groepen 1-2.

Verkeerssituatie/brigadiers

Op de Van Voorststraat staan verkeersbrigadiers 10 minuten vóór en ná schooltijd. Bent u bereid om een aantal malen in het schooljaar te brigadieren? Dan komt de schooldirectie graag met u in contact! U bevordert hiermee de veiligheid voor de schoolgaande kinderen. Als de school begint of eindigt is het altijd erg druk. Veel ouders brengen en halen hun kinderen met de auto. Dit leidt regelmatig tot hectische situaties. Wij ontmoedigen het vervoer per auto en verzoeken u uw kind zoveel mogelijk te voet of per fiets naar school te laten gaan, of te brengen. Verder verzoeken wij u dringend de verkeersregels in acht te nemen en de verkeerssituatie voor alle partijen zo veilig mogelijk te houden. Vindt u geen parkeerplaats voor de school, probeer het dan een straatje verder.

Verzekering voor leerlingen

Onze school is via SKO Batavorum verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) tegenover derden. Het betreft schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van leerlingen en leraren. Deze verzekering is van toepassing als de schade niet op een andere wijze gedekt wordt, bijvoorbeeld door uw eigen WA-verzekering. Pas als duidelijke nalatigheid of schuld van de leerkrachten, ander personeel of meewerkende ouders aantoonbaar is, gaat de verzekering over tot het accepteren van een schadeclaim. In andere gevallen zal de aansprakelijkheidsverzekering aangesproken moeten worden van de ouders/verzorgers van het kind, dat de veroorzaker is van de schade.
Het schoolbestuur kan alleen dan aansprakelijk worden gesteld, indien de ‘schade’ duidelijk veroorzaakt is door iemand die bij het onderwijs betrokken is. Het schoolbestuur heeft ook voor alle bij de school actief betrokken personen, te weten de leerlingen, de leerkrachten en meewerkende ouders, een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf of op de daarbij horende terreinen tijdens de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste 1 uur vóór en 1 uur ná het verlaten van de school en voor zover dit niet wordt gedekt door de eigen ziektekostenverzekering. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., alsmede tijdens schoolreisjes, schoolkamp en excursies in schoolverband.

Ziekmelding

Is uw zoon/dochter ziek?

U kunt hem/haar telefonisch ziek melden of via de schoolapp.