Praktische zaken

Abonnement bibliotheek

Wij bevelen voor uw kind een lidmaatschap van de openbare bibliotheek van harte aan. Hierbij is zowel het ‘met plezier lezen’ als het opzoeken en verwerken van informatie belangrijk. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis.

Actief burgerschap

Onder actief burgerschap wordt verstaan ‘het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen door leerlingen voor gemeenschapsbelangen binnen en buiten de school’.

Daarvoor volgen wij al jaren de aanpak van de Vreedzame School. Dit is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn. Het programma streeft er naar om kinderen te leren: op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen constructief conflicten op te lossen verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.

De Vreedzame School staat voor een pedagogische benadering waarbij niet zozeer de individuele leerling, maar de leerling in de sociale gemeenschap centraal staat. Naast de wekelijkse lessen in alle groepen wordt de school en de klas ingericht als een democratische oefenplaats waarin leerlingen de gelegenheid krijgen om te oefenen met het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de gemeenschap (klas, school en buurt). Voorbeelden hiervan zijn: het werken met leerlingmediatoren, commissies, gemeenschapstaken en groepsvergaderingen.

AVG

Er worden regelmatig foto’s en films gemaakt in de school. Deze zijn meestal voor eigen gebruik maar worden ook vaak gepubliceerd op de website, in Parro of in een nieuwsbrief. Via Parro kunt u aangeven als u er bezwaar tegen hebt dat foto’s waarop uw kind is te zien op bepaalde plekken verschijnen.

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming. Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met Frederik Petersen. De Functionaris Gegevensbeschermer is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail op frederik.petersen@lumengroup.nl Daarnaast is onze FG ook bereikbaar via de beveiligde website.

Meer informatie over wat wij doen ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers, vindt u in dit document.

Avondvierdaagse

Veel kinderen van de Abacus lopen jaarlijks de avondvierdaagse van Huissen. Enkele ouderraadleden en een aantal leerkracht staan dagelijks langs de route met limonade en een traktatie om het wandelmoreel hoog te houden.

Bewegingsonderwijs/gym

Voor de gymlessen hebben de kinderen de volgende spullen nodig:

  • Groepen 1-2: gymschoenen
  • Groepen 3-8: ruimzittend broekje / T-shirt / gymschoenen

Buiten de schooluren

Een aantal speciale activiteiten vindt tijdens de schooluren plaats, een aantal daarbuiten. Er worden door tal van instanties (sport)evenementen georganiseerd. U kunt hierbij denken aan handbal, voetbal, schaken, dammen, e.d. Wij vinden het voor de kinderen erg leuk wanneer zij daaraan mee kunnen doen.

Uiteraard is de hulp van de ouders voor deze buitenschoolse activiteiten van harte welkom. Wij willen u erop attent maken dat de verantwoordelijkheid voor deze buitenschoolse activiteiten buiten die van de leerkracht valt.

Creatieve workshops

Er worden ‘crea-workshops’ georganiseerd met een divers aanbod aan technieken en disciplines. In een cyclus van drie middagen worden alle leeftijdsgroepen gemengd en assisteren ouders de leerkrachten. Leerlingen en ouders schrijven in op een activiteit naar keuze. Na afloop van elke cyclus worden alle werkstukken gepresenteerd aan de ouders, kinderen en andere belangstellenden.

Excursies

Voor excursies zijn wij doorgaans afhankelijk van de organiserende instellingen. Het vervoer naar de bestemming gebeurt soms met particulier vervoer. De verantwoordelijke leerkracht organiseert zelf het vervoer. Het bevoegd gezag heeft voor deze gelegenheid een verzekering afgesloten. Hiervoor hanteren we een veiligheidsprotocol dat voor belangstellenden op school ter inzage ligt.

Fietsenstalling

Hoewel wij over een grote fietsenstalling beschikken, is deze niet groot genoeg voor alle fietsen. Wij verzoeken u om, als dat enigszins mogelijk is, de kinderen lopend naar school te laten komen. Dus: het liefst lopen of met de fiets, maar liever niet met de auto. Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat de fietsen van de kinderen op eigen risico in de fietsenstalling staan. Wij kunnen niet voorkomen dat bij het spelen fietsen beschadigd kunnen raken.

Gevonden voorwerpen

Bent u iets kwijt? Op school staat er in het buitenverblijf een grijze bak met alle gevonden voorwerpen.

Sleutels en sieraden worden bij de receptie aan de haakjes gehangen.

Hoofdluis

De Luizenbrigade van de Abacus heeft voor u een presentatie gemaakt met alle praktische informatie over hoofdluis. Deze vindt u hier.

Jeugdbladen

Traditiegetrouw krijgen de kinderen folders mee voor de bekende schooljeugdbladen. Uiteraard beslist u zelf of u een abonnement op een blad wil nemen.

Leerplicht, verlof en schoolverzuim

We volgen de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan:

· het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren;

· huwelijk van bloed- of aanverwanten;

· verhuizing (1 dag);

· ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;

· overlijden van bloed- of aanverwanten;

· bij viering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders (1 dag);

· bij viering van 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of

grootouders (1 dag);

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling 2 weken aaneengesloten ziek is of zich 4 keer (of meer) in een schooljaar ziek meldt.

· De school voert gesprekken met de verzuimende leerling en ouders.

· School-/Jeugdarts van GGD wordt – zo nodig – door de school ingeschakeld, om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert leerplicht over deze verwijzing.

· Indien een leerling door de school/jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, schakelt de school leerplicht in.

· Leerplicht onderneemt de nodige acties, die tot hervatting van het schoolbezoek moeten leiden.

Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven.

Logopedie

Op school werken er twee logopedisten, Miranda Venema en Tirsa Kok van Klaretaal Logopedie (https://www.logopedieklaretaal.nl/). Zij kunnen uw kind onderzoeken en behandelen wanneer uw kind problemen ervaart op het gebied van de uitspraak, de taal(ontwikkeling), stem, ademhaling, slikken, stotteren of het gehoor. Ook de schriftelijke communicatie kan lastig zijn, waardoor er problemen zijn met tekstbegrip, lezen en/of spelling.

In groep 2 worden alle kinderen logopedisch gescreend door de logopediste Marion Rensen. Zij is door de gemeente Lingewaard aangesteld om de scholen te bezoeken. Zij doet op afspraak onderzoek en geeft eventuele verwijzingen.

Mobiele telefoons

Moet uw kind een mobiele telefoon mee naar school nemen, dan willen we het volgende afspreken:

  1. Tijdens de lessen staat de telefoon uit, zodat de lessen niet verstoord worden.
  2. Gaat de telefoon toch af, dan mag een van de ouders de telefoon de volgende dag bij de leerkracht ophalen.

Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op school voor een groepsfoto, individuele portetfoto’s en eventueel een foto met broer of zus. U bent niet verplicht om de schoolfoto’s af te nemen.

Schoolkamp

In groep 8 wordt aan het einde van het schooljaar een driedaags schoolkamp georganiseerd. De kosten voor het kamp bedragen rond de 100 euro. Het accent ligt vooral op het samen bezig zijn in de natuur en op culturele activiteiten.

Verjaardagen

Leerlingen mogen hun verjaardag op school vieren. In de klas wordt hier kort bij stil gestaan en kinderen mogen een meegebrachte traktatie uitdelen.

Iedere leerkracht vier zijn of haar verjaardag op een tevoren geplande datum en organiseert voor die dag een aantal activiteiten voor de groep.

De leerkrachten vieren gezamenlijk hun verjaardagen in de groepen 1-2.

Verkeerssituatie/brigadiers

Op de Van Voorststraat staan verkeersbrigadiers 10 minuten vóór en ná schooltijd. Bent u bereid om een aantal malen in het schooljaar te brigadieren? Dan komt de schooldirectie graag met u in contact! U bevordert hiermee de veiligheid voor de schoolgaande kinderen. Als de school begint of eindigt is het altijd erg druk. Veel ouders brengen en halen hun kinderen met de auto. Dit leidt regelmatig tot hectische situaties. Wij ontmoedigen het vervoer per auto en verzoeken u uw kind zoveel mogelijk te voet of per fiets naar school te laten gaan, of te brengen. Verder verzoeken wij u dringend de verkeersregels in acht te nemen en de verkeerssituatie voor alle partijen zo veilig mogelijk te houden. Vindt u geen parkeerplaats voor de school, probeer het dan een straat verder.

Verzekering voor leerlingen

Onze school is via stichting Wonderwijs verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) tegenover derden. Het betreft schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van leerlingen en leraren. Deze verzekering is van toepassing als de schade niet op een andere wijze gedekt wordt, bijvoorbeeld door uw eigen WA-verzekering. Pas als duidelijke nalatigheid of schuld van de leerkrachten, ander personeel of meewerkende ouders aantoonbaar is, gaat de verzekering over tot het accepteren van een schadeclaim. In andere gevallen zal de aansprakelijkheidsverzekering aangesproken moeten worden van de ouders/verzorgers van het kind, dat de veroorzaker is van de schade.
Het schoolbestuur kan alleen dan aansprakelijk worden gesteld, indien de ‘schade’ duidelijk veroorzaakt is door iemand die bij het onderwijs betrokken is. Het schoolbestuur heeft ook voor alle bij de school actief betrokken personen, te weten de leerlingen, de leerkrachten en meewerkende ouders, een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf of op de daarbij horende terreinen tijdens de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste 1 uur vóór en 1 uur ná het verlaten van de school en voor zover dit niet wordt gedekt door de eigen ziektekostenverzekering. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., alsmede tijdens schoolreisjes, schoolkamp en excursies in schoolverband.

Ziekmelding

Is uw zoon/dochter ziek?

U kunt hem/haar ziek melden via het kindgesprek in Parro.