Onze school

Naam van de school

De Abacus is een telraam dat sinds de klassieke oudheid gebruikt wordt om ingewikkelde berekeningen te maken. In China en Japan speelt hij nog een rol in het handelsverkeer. Het telraam spreekt kinderen tot de verbeelding. En dat is waar we naar streven: aansluiting zoeken bij de belevingswereld van het kind, zodat het begrijpt wat het leert.

Onze uitgangspunten

Op de Abacus onderschrijven we het belang van het leven in een gemeenschap. Wij vinden dat mensen in hun diepste wezen sociale wezens zijn. Beseffend dat ieder mens uniek is en met de instelling dat we iedereen in zijn waarde willen laten, leren wij in ons onderwijs hoe kinderen voor zichzelf op kunnen komen, zonder dat dit ten koste gaat van anderen of het respect voor andere opvattingen en overtuigingen. Daarom is onze school toegankelijk voor alle gezindten.

vvbfoto_Abacus_Huissen_28__600_x_384_

We zijn echter wel een katholieke school en proberen dit geloof op een eigentijdse manier vorm te geven. Juist omdat we het belang van het leven in een gemeenschap onderschrijven, willen we op de Abacus de kinderen leren zorgvuldig om te gaan met de wereld om hen heen en hen het besef van zorg voor de zwakkeren bijbrengen. We willen dat onze kinderen zich op onze school veilig, vertrouwd en betrokken voelen.

We vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Daarnaast proberen we de kinderen geleidelijk aan steeds meer de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling te laten dragen. We zoeken hierbij naar een verantwoord evenwicht tussen structuur, sturing en eigen initiatief. De vakken lezen, taal en rekenen zijn maatschappelijk zo belangrijk dat deze voor ons prioriteit hebben. Daarnaast willen we dat onze kinderen zich breed ontwikkelen, waarbij we aansluiten bij hun belevingswereld. Voor de creatieve vakken is een programma vastgesteld dat voldoet aan de kerndoelen en toch voldoende tijd overlaat voor lezen, taal en rekenen. Op de Abacus vinden we dat de leerlingen, de ouders en de leerkrachten gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen op onze school.

Een goede samenwerking tussen de drie geledingen is dan ook essentieel. Ook willen we ons onderwijs graag ´bij de tijd´ houden. Daarom hanteren wij moderne methodes en hulpmiddelen en verdiepen wij ons in eigentijdse opvattingen rond onderwijs en opvoeding, omdat we continu streven naar verbetering van ons onderwijs onder het motto ´je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden´. Omdat opvattingen en inzichten veranderen, net zoals de samenstelling van het team, evalueren we jaarlijks op hoofdlijnen en 5-jaarlijks op detailniveau.

Veilige school

Onze school is in onze ogen niet alleen een fijne schoolmaar ook een veilige school. Wij besteden veel tijd en aandacht aan de veiligheid van het gebouw, de speeltoestellen, en leermaterialen, maar ook het voorkomen van problemen tussen kinderen en het samen oplossen van ruzie en conflicten hoort daarbij. Op elke school komt pesten voor. (Scholen die zeggen dat pesten bij hen niet voorkomt, mag u wantrouwen.) Wij vinden dat uiteraard erg vervelend en dragen ons steentje bij om pestgedrag te beëindigen. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!!! Wanneer u ook maar een vermoeden heeft dat kinderen, ook al is het niet uw eigen kind, gepest worden, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind(-eren). Om goed zicht te houden op de ontwikkelingen rond het pesten op onze school verzoeken wij u pestgedrag per mail te melden: info@de-abacus.nl . Zo houden wij overzicht en voorkomen we misverstanden. Er is één oversteekplaats in de nabijheid van de school(van Voorststraat) die dagelijks, voor en na schooltijd, door een ouder- en leerlingenbrigade bemenst wordt, zodat de kinderen zo veilig mogelijk over kunnen steken. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de medewerking van ouders. Uw aanmelding hiervoor is dus van harte welkom!

De oversteekplaatsen zijn vanaf 10 minuten voor tot 10 minuten na schooltijd bemenst. De veiligheid zoals hiervoor aangegeven, kan door de ouders verhoogd worden, door de kinderen te voet of met de fiets naar school te laten komen. Daarbij is het van belang te weten dat de school op geen enkele wijze aansprakelijk is voor diefstal van fietsen op de speelplaats of vernielingen aan de fietsen op de speelplaats. Breng uw kinderen alstublieft alleen met de auto naar school als dat strikt noodzakelijk is. Gezien de geringe ruimte bij onze school ontstaan er regelmatig onveilige situaties. Verder krijgen wij soms klachten dat ouders in de Christinastraat voor de uitritten parkeren. Dat willen we voorkomen. Daarnaast stellen wij het op prijs als u aan de verkeersveiligheid op de weg voor de school en op het parkeerterrein wilt denken.

Sfeer in de school

We willen een school zijn waar iedereen zich prettig voelt, leerlingen, leerkrachten en ouders. Immers, een prettige sfeer is een voorwaarde voor goed onderwijs. We vinden het belangrijk op gezette tijden groepsdoorbrekend te werken zodat de leerlingen niet alleen in contact komen met hun eigen klasgenootjes en groepsleerkracht, maar ook met andere leerlingen en leerkrachten. Groepsdoorbrekende activiteiten zijn bijvoorbeeld de projectafsluitingen, creatieve middagen, spellendag, kerstviering, carnavalsviering, schoolsporten, projecten, themavieringen, tutorlezen, enz.