Ouderbetrokkenheid

Als IKC De Abacus vinden wij ouderbetrokkenheid van essentieel belang, niet alleen om ons daarmee te profileren, maar bovenal omdat wij vinden dat ouders en medewerkers ( zijnde leerkrachten van de school en pedagogisch medewerkers van de opvang ) voortdurend dienen samen te werken om het ( spelend ) leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op de kinderopvang en de school. Samen zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan een goede ontwikkeling, goed onderwijs en aan de ontplooiing van de kinderen.
Wat wij verstaan onder ouderbetrokkenheid hebben wij door middel van dit protocol vastgelegd.

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen het IKC en ouders. Ouderbetrokkenheid is daarom volgens CPS Onderwijsontwikkeling en advies een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en IKC waarin allen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). 
Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld voor het kind / de leerling, de ouders en het IKC.

IKC De Abacus heeft bewust gekozen voor Ouderbetrokkenheid 3.0, omdat in vergelijking met ouderbetrokkenheid 1.0 en 2.0 hier echt sprake is van contact en ontmoeting. Wij denken dat deze vorm van ouderbetrokkenheid ertoe leidt dat ouders en medewerkers elkaar beter begrijpen, elkaar helpen, elkaar aanvullen, elkaar motiveren en elkaar inspireren. Steeds in het belang van het kind.

Ouderbetrokkenheid 3.0 op De Abacus

In 2013 hebben team en ouders gezamenlijk de 10 criteria van ouderbetrokkenheid uitgewerkt. Volgens ouders en team staan deze criteria garant voor een effectieve ouderbetrokkenheid.

Dit jaar heeft de werkgroep ouderbetrokkenheid, bestaande uit ouders en teamleden, op weg naar het keurmerk de 10 criteria nader uitgewerkt en een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. 
Hetgeen in concreto o.a. betekent:

 • introductie van de leerkracht tijdens een zogenaamde Nieuwjaarsbijeenkomst aan het begin van het schooljaar ( 8 september)
 • een leerlingpanel, en ouderpanel en een leerling-ouderpanel
 • aan het begin van het jaar vindt eveneens een leerlinggesprek plaats
 • alle berichtgeving gaat via de mail, ouders hebben een haalplicht
 • ouders krijgen aangereikt wat van hen mag worden verwacht bij huiswerk, het werkstuk of een spreekbeurt
 • ouders ontvangen van tevoren een agenda van het 10-minutengesprek. 
 De leerlingen vanaf de groepen 5 mogen mee
 • het ouderportaal Parnassys wordt geactiveerd
 • ouders worden direct betrokken bij de incidenten
 • we communiceren op basis van gelijkwaardigheid
 • we gaan zichtbaar maken wat gebeurt in de MR
 • de leerlingen worden welkom geheten bij de deur